Pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže „Roztočte to s originálom“.

 

I. Organizátor súťaže

PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o., so sídlom: Jesenského 1486, 960 01, Zvolen, Slovenská republika, IČO: 31363172,  v ďalšom texte „Organizátor“.

Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami a podmienkami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže, a zároveň upravuje pravidlá uvedenej súťaže na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom.

 

II. Termín konania súťaže

Súťaž bude prebiehať v termíne od:  01.09.2021 do 30.09.2021. Po uplynutí súťaže sa všetky propagačné materiály vzťahujúce k spotrebiteľskej súťaži stávajú neplatnými. Spotrebiteľská súťaž sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.

 

 

 

III. Podmienky účasti v súťaži

 

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky spôsobilá na právne úkony (ďalej len „Účastník“) vyplnením formulára na www.roztoctetosoriginalom.sk (ďalej len formulára), v súlade s pravidlami súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov organizátora.

 

 

IV. Pravidlá súťaže

 

1)    Podmienkou zaradenia do súťaže je kúpa ochucovadla Podravka a jedného výrobku označeného červeným logom Podravka (napr. Podravka cestoviny, Podravka kečup, EVA ryby, Lagris výrobky, atď.) v termíne konania súťaže, zaregistrovanie pokladničného bloku a vyplnenie formulára na stránke Organizátora www.roztoctetosoriginalom.sk v požadovanom rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, na ktorých bude organizátor Účastníka v prípade výhry kontaktovať a na ktoré mu bude odoslaná prípadná výhra.

 

Každý pokladničný blok je možné zadať do formulára iba jedenkrát. Účastník sa môže do súťaže zapojiť s viacerými pokladničnými blokmi, zvyšuje si tak šancu na výhru. Za účelom zabezpečenia práva účastníka na viacnásobnú účasť v spotrebiteľskej súťaži je potrebné, aby každý pokladničný blok zaregistroval v samostatnom formulári.

2)    Účastník je povinný si pokladničný doklad uchovať pre potreby overenia jeho nároku na výhru a v prípade, že sa stane výhercom, je povinný (na základe vyzvania) ešte pred odovzdaním výhry zaslať jeho kópiu mailom (podravka@podravka.sk) alebo poštou na adresu Organizátora. V prípade, ak Účastník nedoručí Organizátorovi pokladničný doklad najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania Organizátorom, stráca nárok na výhru. Pokladničný doklad doručený Organizátorovi sa musí zhodovať s pokladničným dokladom, ktorý Účastník zaslal prostredníctvom formulára a ktorý bol vyžrebovaný ako výherný.

Účastník sa môže do súťaže zapojiť s viacerými rôznymi pokladničnými dokladmi, zvyšuje si tak šancu na výhru. Za účelom zabezpečenia práva účastníka na viacnásobnú účasť v spotrebiteľskej súťaži, v prípade, ak Účastník získal viac pokladničných dokladov, je potrebné, aby každý pokladničný doklad zaregistroval v samostatnom formulári.

3)    Do súťaže sú zahrnuté nasledujúce výrobky spoločnosti Podravka: Podravka ochucovadlo (všetky gramáže) Podravka NATUR ochucovadlo (všetky gramáže) a výrobky Podravka označené červeným logom.

4)    Formulár musí byť vyplnený a odoslaný v termíne: od 01.09.2021 (0.00.00 hod) do 30.09.2021 (23.59.59 hod.).

5)    Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel. Osoby nespĺňajúce podmienky súťaže alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže budú zo súťaže vyradené.

 

 

V. Losovanie a výhry v súťaži

 

Losovanie výhercov hlavných výhier sa uskutoční náhodným elektronickým losovaním v sídle Organizátora za prítomnosti poroty, ktorá bude zložená zo zástupcov Organizátora najneskôr 04.10.2021.

Do losovania budú zaradené všetky prijaté formuláre, ktoré budú spĺňať podmienky súťaže. Výsledky žrebovania budú zverejnené na webovej stránke Organizátora www.podravka.sk,  www.lenvarspodravkou.skwww.roztoctetosoriginalom.sk. Organizátor zverejní krstné meno výhercu, iniciálu jeho priezviska a mesto resp. obec bydliska výhercu. 

 

Výhry:

PORADIE VÝHIER

VÝHRA

1.

1 x kuchynský robot s nerezovou miskou SMEG Dolce&Gabbana

1 x toastovač SMEG Dolce&Gabbana

1 x rýchlovarná kanvica SMEG Dolce&Gabbana

2.

3 x MacBook Air 13“ Apple M1 8-core CPU 8-core GPU 8 GB 512 GB Gold SK

3.

3 x Apple iPhone 12 Pro 256GB Gold

4.

3 x Apple watch SE GPS, 40 mm Silver Aluminium Case with white sport band

3 x Apple AirPods Pro

 

 

Maximálne množstvo výhry v žrebovaní na jedného Účastníka je 1 ks.

Vyobrazenia výhier v akýchkoľvek propagačných materiáloch k súťaži sú ilustračné a od skutočných výhier sa môžu líšiť.

 

VI. Informovanie o výhre

 

O získaní výhry budú výhercovia informovaní prostredníctvom telefonického hovoru alebo e-mailu od Organizátora na telefónne číslo a e-mailovú adresu, ktoré uviedli vo formulári.

V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase odovzdania výhry nedovŕšila vek 18 rokov, je táto osoba povinná túto skutočnosť Organizátorovi oznámiť. Organizátor bude požadovať od zákonných zástupcov tohto výhercu zastupovanie pri preberaní výhry.

Telefónne číslo bude použité výhradne k informovaniu o výhre a k získaniu korešpondenčnej adresy za účelom doručenia výhry. Pokiaľ sa organizátorovi nepodarí s výhercom spojiť v priebehu 5 kalendárnych dní odo dňa žrebovania, výherca stráca nárok na výhru.

 

 

 

VII. Doručenie výhier

 

Výhry budú odoslané najneskôr do 30 kalendárnych dní od žrebovania. Doručenie výhier zabezpečí Organizátor prostredníctvom doručovacej spoločnosti na adresu, ktorú oznámi účastník Organizátorovi. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v prospech Organizátora, ktorý rozhodne o ich ďalšom použití.

Organizátor nezodpovedá za chyby a poškodenie výhier od okamihu ich odovzdania na prepravu za účelom ich doručenia Výhercom.

 

VIII. Vymáhanie účasti

 

Vymáhanie účasti alebo výhry v súťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako ako vyplatenie výhier v hotovosti, či ich výmena za výhry iné.

 

IX. Osobitné ustanovenia

 

Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, ak organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z Účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, prípadne konania, ktoré nie je fair play alebo nie je založené na schopnostiach súťažiaceho podľa súťažných pravidiel.

 

X. Poskytnutie informácii pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe

 

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

 

Totožnosť / kontaktné údaje prevádzkovateľa:

PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o.

Jesenského 1486, Zvolen 960 01

IČO: 31 363 172

Tel.: 045/ 5420 911, e-mail: podravka@podravka.sk

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Účel spracúvania: spotrebiteľská súťaž „Roztočte to s originálom“

Právny základ spracúvania: súhlas Účastníka ako dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a/ nariadenia, § 13 ods. 1 písm. a/ zákona

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo, e-mail)

Doba uchovania osobných údajov: po dobu trvania spotrebiteľskej súťaže „Roztočte to s originálom“.

 

Poskytnutie osobných údajov na účely organizovania tejto súťaže je zo strany Účastníka ako dotknutej osoby dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto súťaži a bez toho nie je možné sa tejto súťaže zúčastniť.

 

Osobné údaje nebudú prenesené prevádzkovateľom do žiadnej tretej krajiny.

 

Dotknutá osoba má vo vzťahu k Prevádzkovateľovi tieto práva:

·        právo na prístup k osobným údajom

-       na informácie týkajúce sa účelu spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórie príjemcov (ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté), predpokladanej doby uchovávania osobných údajov, práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti takému spracúvaniu, práva podať sťažnosť dozorovému orgánu, poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania vrátane práva na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa je týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú

·        právo na opravu a/alebo vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov

- na opravu nesprávnych osobných údajov ktoré sa jej týkajú, práva na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutie doplnkového vyhlásenia,

- právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov: a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, b. dotknutá osoba odvolá súhlas na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva (sa spracúvanie vykonáva podľa čl. 6 ods. 1 písm. a/ nariadenia (§ 13 ods. 1 písm. a/ zákona), čl. 9 ods. 2 písm. a/ nariadenia (§ 16 ods. 2 písm. a/ zákona) nariadenia a ak neexistuje iný právny dôvod na spracúvanie), c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1, ods. 2 nariadenia (§ 27 ods. 1, ods. 2 zákona), d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne, e. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo členského štátu, f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia (§ 15 ods. 1 zákona).

·        právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

-       po naplnení jedného z nasledovných dôvodov: a. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia (§ 27 ods. 1 zákona) a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

·        právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

-kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ak sú osobné údaje spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e/ alebo f/ (§ 13 ods. 1 písm. e/ alebo f/ zákona) nariadenia vrátane namietania profilovania.

-ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

-dotknutá osoba môže uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

·        právo na prenosnosť osobných údajov

-dotknutá osoba má kedykoľvek právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ma právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktoré mu sa poskytli tieto osobné údaje bránil, ak: a. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a/, čl. 9 ods. 2 písm. a/ nariadenia (§ 13 ods. 1 písm. a/ zákona, § 16 ods. 2 písm. a/ zákona)  alebo zmluvne podľa čl. 6 ods. 1 písm. b/ nariadenia (§ 13 ods. 1 písm. b/ zákona), b. sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

-dotknutá osoba ma pri uplatňovaní práva na prenosnosť osobných údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, pričom právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

·        právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním (ak je spracúvanie založené na čl. 6 ods. 1 písm. a/ alebo čl. 9 ods. 2 písm. a/ nariadenia /§ 13 ods. 1 písm. a/ zákona, § 16 ods. 2 písm. a/ zákona/)

·        na poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona)

·        práva na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa je týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú (neuplatní sa v prípade, ak je rozhodnutie a. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, b. povolené právom Únie alebo členským štátom, c. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby)

·        právo podať sťažnosť dozorovému orgánu (podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona)

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

tel.: +421 /2/ 3231 32220

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe s poskytnutím informácie a to najmenej v rozsahu i. mena/názvu a kontaktných údajov zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií a ii. opisu pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety sa nevyžaduje v prípade, ak je splnená ktorákoľvek z nasledovných podmienok i. prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie, ii. prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky, iii. by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom.

 

Žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby

 

 

XI. Povinnosti vyplývajúce z výhry

 

Výhry zo súťaže v hodnote prevyšujúcej 350 € za výhru sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle § 8 odsek 1 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Zároveň  takéto  výhry  v zmysle §10b Zákona č.580/2004  o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov predstavujú príjem, ktorý vstupuje do vymeriavacieho základu pre výpočet zdravotného poistenia, a ktorý je potrebné vysporiadať v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. V prípade hodnoty výhry vyššej ako 350 € za výhru, Organizátor bude o uvedenej skutočnosti Účastníka informovať. Pre vylúčenie pochybností platí, že organizátor súťaže nezodpovedá za nesplnenie si daňových a odvodových povinností výhercom súťaže v zmysle zákona o daní z príjmov a právnych predpisov o sociálnom zabezpečení.

 

 

XII. Reklamácia výhier

 

Reklamovať akékoľvek vady, chyby na výhre nie je možné.

 

 

XIII. Právo organizátora na zmeny

 

Organizátor si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky počas jej trvania, a to bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na www.roztoctetosoriginalom.sk.

 

 

XIV. Zodpovednosť za škody

 

Organizátor súťaže nezodpovedá súťažiacim za škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia nesprávnych, neúplných, neaktuálnych údajov zo strany účastníka súťaže, alebo neprevzatím výhry vyžrebovaným výhercom. Organizátor nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na súťaži alebo s výhrou v súťaži.

 

 

Zvolen, 1.7.2021